• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกรอบสอง

                    

ประกาศ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เลื่อนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)


                    สืบเนื่องจากถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ที่มีการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามข้อกำหนด ออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็น
แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสอง) ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ออกไป
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น

ทั้งนี้ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะกำหนดวันสอบคัดเลือกและแจ้งให้ทราบต่อไป



ข่าวล่าสุด