• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(KOSEN - KMITL)


 สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (KOSEN - KMITL)  หรือสถาบันโคเซ็นแห่งสจล.  เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการก่อตั้งตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ      

  สำหรับโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0  ที่สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  และการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความรู้และศักยภาพสูง เพื่อจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต  และยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ นอกจากการเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพในกลุ่มวิศวกรนักปฏิบัติ (Practical Engineers) ให้เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ยังสามารถดึงดูดให้บริษัทต่างชาติ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงได้ทำสัญญาข้อตกลงกับรัฐบาลญี่ปุ่น ในโครงการเงินกู้ของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการศึกษาและวิชาการทางด้านดังกล่าว เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้        

สถาบันโคเซ็นแห่งสจล. นั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันไทยโคเซ็นที่มีรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น   อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงได้จัดตั้งสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการอำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่งสจล.  

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านวิชาการของสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงได้ทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือกับ NIT (National Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาของสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ให้เป็นไปตาม MCC (Main Core Curriculum) ที่เป็นหลักสูตรแกนกลางของสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้การเรียนการสอนของสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. เป็นไปตามหลักสูตรที่วางไว้ ทางสถาบัน NIT จึงได้จัดส่งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการมาสอนเป็นต้นแบบ และจัดเตรียมฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรอาจารย์คนไทยให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตามรูปแบบของสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น 

    

หลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์

    1.    วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เริ่มปี 2019)
    2.   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เริ่มปี2021)
    3.   วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เริ่มปี 2023)


หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์

    1.    วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง (เริ่มปี2024)


นโยบายการรับสมัคร

นักศึกษาควรมีคุณสมบัติดังนี้

1.    มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

2.    สนใจในการปฏิบัติ การประกอบสิ่งต่างๆ และสนใจที่จะเป็นนักประดิษฐ์/ วิศวกรที่เกี่ยวข้อง

        กับหุ่นยนต์/ แมคคาทรอนิกส์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3.    มีความใฝ่ฝันในการสร้างเทคโนโลยี/ ระบบใหม่ๆ

4.    ต้องการเป็นนักประดิษฐ์/ วิศวกรระดับสากล


นโยบายประกาศนียบัตร

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

การศึกษาทั่วไป

1.     มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมและความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในสังคม

2.    มีบุคลิกภาพที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้และความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมไทยและความรักชาติ

3.    มีความสามารถในการรับรู้เรื่องราวทั่วโลกและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

        กับบุคคลอื่น

4.    มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆโดยการหลอมรวมความรู้จากหลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน

5.    มีทัศนคติที่จะปฏิบัติงานด้วยความตระหนักในบทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรที่มีต่อสังคมเพื่อสร้างสังคมที่ดี


วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1.    มีความสามารถในการออกแบบ นำเสนอและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ / แมคคาทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้าน

2.    มีความสามารถในการออกแบบ นำเสนอและพัฒนาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบหุ่นยนต์ / แมคคาทรอนิกส์

3.    มีความสามารถในการออกแบบ นำเสนอ พัฒนา และแก้ปัญหาระบบเชิงกลสำหรับระบบหุ่นยนต์ / แมคคาทรอนิกส์

4.    มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ / ระบบแมคคาทรอนิกส์

5.    มีความสามารถในการออกแบบ นำเสนอและพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อควบคุมระบบหุ่นยนต์ / แมคคาทรอนิกส์


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1.    มีความสามารถในการใช้งานและจัดการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์

2.    มีความสามารถในการทำความเข้าใจระบบปฏิบัติการและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน

3.    มีความสามารถในการออกแบบ นำเสนอและพัฒนาระบบ IoT (Internet of Things)

4.    มีความสามารถในการทำความเข้าใจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิธีการบำรุงรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย

        เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

5.    มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ปรับปรุงพัฒนา (เช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลขนาดใหญ่ ฯลฯ )

        เพื่อสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม


วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1.     มีความสามารถในการออกแบบ นำเสนอและพัฒนาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน

2.    มีความสามารถในการออกแบบ นำเสนอและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.    มีความสามารถในการออกแบบ นำเสนอและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4.    มีความสามารถในการออกแบบ นำเสนอและพัฒนาระบบอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อใช้งานจริง

        สำหรับเมืองอัจฉริยะและระบบการผลิต

5.    มีความสามารถในการออกแบบ นำเสนอและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ  การจัดการด้านพลังงาน