• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การสมัครรอบสองเพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันโคเซ็น สจล. ปีการศึกษา 2565

สาขาแมคคาทรอนิกส์ และ สาขาคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครวันที่
 17-23 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบและห้องสอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์
  2565
สอบคัดเลือกรอบสองที่สถาบันโคเซ็น สจล.ในวันที่
  6 มีนาคม 2565
สอบข้อเขียน

1. วิชาคณิตศาสตร์ 08.30 - 10.00 น. 
2. วิชาวิทยาศาสตร์ 10.30 - 12.00 น.

1. ห้ามกระทำการทุจริตหรือส่อทุจริตใดๆ ในระหว่างการสอบ
2. อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ก่อนเวลาสอบ
 15 นาที แต่ห้ามเปิดข้อสอบก่อนเวลา
3. อนุญาตให้นำบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าสอบ ปากกาลูกลื่นสีน้ำ เงินดินสอ
 2B ยางลบและนาฬิกาข้อมือชนิดเข็มใช้ดูเวลาเท่านั้น เข้าห้องสอบ
4. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเริ่มการสอบผ่านไปแล้ว
 15 นาที ยกเว้นประธานอำนวยการสอบคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยและได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าสอบได้ แต่จะไม่ได้รับการต่อเวลาสอบ
5. ผู้เข้าสอบทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จึงควรทำกิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
6. ห้ามนำข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
7. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลา เพื่อตรวจสอบที่ตั้งตึกสอบ ห้องสอบ และส่งเอกสารต่างๆ
ตามที่แจ้งไว้
8. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกคน ต้องสมัครสอบรอบสองทางเวปไซด์
 www.kosen.kmitl.ac.th
ตั้งแต่วันที่
 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และชําระเงินค่าสมัคร สอบจํานวน 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เลขที่บัญชี 693-0-31296-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ภายในวันที่  24 เดือนกุมภาพันธ์ 2565  เวลา 15.00 น.

หากไม่โอนเงินชําระค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง

(เพิ่มเติม ส่วนใหญ่กรณีที่ สมัครไม่ผ่าน ส่วนใหญ่เกิดจากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป รบกวนลดขนาดก่อนครับ )


ปิดเวลาการรับสมัครสอบ


Login

Login

Login