• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Congratulations The winner Young Scientist Competition (YSC 2024)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกันตา ปาทาน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ตัวแทนสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. โดยมีอาจารย์วุฒิพงษ์ ปรีชาพลกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับภูมิภาค รายการผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมการแพทย์ ประเภทเดี่ยว ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) 

การเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ถือเป็นอีกผลงานสำคัญที่ทำให้เห็นว่านักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ทางสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จในครั้งนี้อีกครั้ง

🧡💙

#KOSENKMITL #KMITL #KOSEN #ThaiKOSEN #YSC2024

ข่าวล่าสุด