• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

NXPO, TNI และ STIP (KMUTT) เข้าเยี่ยมชม KOSEN-KMITL    สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าเยี่ยมชมและสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนของสถาบันโคเซ็น แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รองผู้อำนวยการและคณะสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมกับ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีและคณะสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็น แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษา พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


#kosen #kosenkmitl #NXPO #TNI #KMITL
ข่าวล่าสุด