• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มาเยี่ยม KOSEN-KMITL

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา KOSEN-KMITL ได้ให้การต้อนรับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ซึ่งได้กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันภายในจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร
โดยได้เข้าเยี่ยมชมขบวนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ต่อไป


ข่าวล่าสุด