• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
1. นักเรียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
2. สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดงในการสอบด้วย
- บัตรประจำตัวผู้สอบสัมภาษณ์ (โดยนักเรียนสามารถโหลดและพิมพ์จากระบบรับสมัครwww.kosen.kmitl.ac.th)
- บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
- ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองทุกคนนำหลักฐานการรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK หรือวิธีอื่นที่มีความถูกต้องที่สูงกว่า ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบ ไปแสดงเพื่อเข้าสอบ (แบบเดียวกับสอบรอยสอง)
4. หากผู้เข้าสอบมีผล ATK เป็นบวก ให้โทรแจ้งมาที่เบอร์มือถือ
096 8059827 เพื่อจัดเตรียมสถานที่สอบให้เป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลงทะเบียนเลือกเวลาเข้าสอบทางเว็บไซต์ www.kosen.kmitl.ac.th ได้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 00.00 น. โดยมีรอบเวลาการสอบสัมภาษณ์ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 08.00 - 09.00 น. จำนวน 50 คน รอบที่ 2 เวลา 09.00 - 10.00 น. จำนวน 50 คน รอบที่ 3 เวลา 10.00 - 11.00 น. จำนวน 50 คน รอบที่ 4 เวลา 11.00 - 12.00 น. จำนวน 50 คน รอบที่ 5 เวลา 13.00 - 14.00 น. จำนวน 50 คน รอบที่ 6 เวลา 14.00 - 15.00 น. จำนวน 50 คน รอบที่ 7 เวลา 15.00 - 16.00 น. จำนวน 38 คน การลงทะเบียน ณ สถานที่สอบสัมภาษณ์ ควรมาก่อนเวลาเริ่มสอบสัมภาษณ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วไม่น้อยกว่า 1 ขั่วโมง หากปรากฎว่าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาตามเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ข่าวล่าสุด