• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,
นักศึกษาสถาบันโคเซนชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขัน WRG 2019 (1,2-08-2562)