• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง
เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
1. นักเรียนจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบสองในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565
08.30 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ (100 คะแนน)
10.30 – 12.00 น. ฟิสิกส์และเคมี (100 คะแนน)
*** ข้อสอบทุกวิชาเป็นภาษาไทย***
2. สถานที่สอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. ผู้ที่เข้าสอบรอบสอง จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดงในการสอบด้วย
- บัตรประจำตัวผู้สอบ (โดยนักเรียนสามารถโหลดและพิมพ์จากระบบรับสมัครwww.kosen.kmitl.ac.th)
- บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
- ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองทุกคนนำหลักฐานการรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK หรือวิธีอื่นที่มีความถูกต้องที่สูงกว่า ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบ ไปแสดงเพื่อเข้าสอบ
4. หากผู้เข้าสอบมีผล ATK เป็นบวก ให้โทรแจ้งมาที่เบอร์มือถือ
096 8059827 เพื่อจัดเตรียมสถานที่สอบให้เป็นกรณีพิเศษ
* ข้อปฏิบัติในการสอบรอบสอง *
1. อุปกรณ์ที่ให้นำติดตัวเข้าห้องสอบ คือ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำ ดินสอ2B ยางลบ ไม้บรรทัดที่ไม่มีตารางธาตุและสูตรคำนวณทุกชนิด และนาฬิกาข้อมือชนิดเข็มใช้ดูเวลาเท่านั้น
2. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังเริ่มการสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นประธานอำนวยการสอบของสถาบันจะพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้จะไม่ได้รับการต่อเวลาสอบ
3. ผู้เข้าสอบทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จึงควรทำกิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
4. ห้ามนำข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
5. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลา เพื่อตรวจสอบที่ตั้งตึกสอบ ห้องสอบ
6. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
* การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง (ของ สจล. มีสอบสัมภาษณ์ / ของ มจธ. ประกาศผลเลย) *
1. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง จะประกาศผลทางเว็บไซต์ www.kosen.kmitl.ac.th ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทั้ง 2 สาขา จำนวน 400 คน โดยไม่แยกสาขา
2. ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสอง และการสอบผ่านสัมภาษณ์เท่านั้น โดยไม่นำคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากันจะพิจารณาดังนี้
- ให้นักเรียนที่เลือกเฉพาะสถาบันไทยโคเซ็นเพียงโครงการเดียว มีสิทธิ์ก่อนนักเรียนที่เลือกโครงการอื่นด้วย
- จากนั้นให้นักเรียนที่เลือกสาขาวิชาเป็นอันดับ 1 มีสิทธิ์ก่อนนักเรียนที่เลือกสาขาวิชานั้นเป็นอันดับ 2
- จากนั้นให้นักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครในการยืนยันสิทธิ์ก่อน มีสิทธิ์ก่อน
3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 โดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ www.kosen.kmitl.ac.th
4. การประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.kosen.kmitl.ac.th ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565
4. การขึ้นบัญชี
สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงสาขาละ 48 คน และตัวสำรอง 200 คน
5. การขอดูคะแนน
นักเรียนสามารถขอดูคะแนนได้ดังนี้
- รอบแรก สถาบันไทยโคเซ็นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในการประกาศผลสอบ (สอบไม่ผ่าน) ในทุกโครงการที่สมัครไว้เท่านั้น ที่จะสามารถขอดูคะแนนได้ ภายในวันเวลาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กำหนด โดยนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลการขอดูผลคะแนนสอบรอบแรกได้จากประกาศของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- รอบสอง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในการประกาศผลสอบรอบสอง (สอบไม่ผ่าน) เท่านั้นในการขอดูคะแนนสอบ โดยยื่นความประสงค์มาที่ kosen@kmitl.ac.th
-----------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทร : 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
มือถือ : 096-805-9827
ข่าวล่าสุด