• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

นักเรียนทุนสถาบันไทยโคเซ็น สจล. ไปศึกษาต่อชั้นปีที่ 3-5 ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน

รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็น แห่งสจล.

พร้อมด้วย Prof.Dr.ANDO Yasunori ผู้แทนสถาบันโคเซ็นญี่ปุ่น

และคณาจารย์สถาบันโคเซ็น แห่งสจล.

ร่วมส่งนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ออกเดินทางไปศึกษาต่อสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 พ.ค 2564

ประกอบด้วยนักเรียนทุนสถาบันไทยโคเซ็น สจล. ไปศึกษาต่อชั้นปีที่ 3-5 จำนวน 4 คน

และนักเรียนทุนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ 7 ปี รุ่นที่ 4 จำนวน 12 คน

ข่าวล่าสุด