• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศรับสมัครงานเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ 2564

ประกาศรับสม้ครงานประเภทพิเศษ 2564