loader

ประกาศสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1

ใน "โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค"

ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด: clickปรับปรุง วันที่ : 09/03/2564
อ่านแล้ว (ครั้ง) : 302