loader


ไฟล์รับสมัคร Click :https://drive.google.com/file/d/1VsCpckjrVL-ClobOqvGvaOxTR_r3fU0C/view?usp=sharing

ประกาศสถาบันโคเซ็น แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1

ใน "โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค"

ประจำปีการศึกษา 2564


        ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนิน"โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิกาค" (ครการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น) และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา2562 เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศในปีการศึกษา2564 สพฐ. และ สสวท.ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดลือกนักศึกษารอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จหาภณราชวิทยลัย และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตรีในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการวมว.)(ใช้ข้อสอบเดียวกัน)สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยร่วมผลิตแต่ละแห่งของโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คณะอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1ปีการศึกษา 2564 ในสถาบันไทยโคเซ็นทั้ง 2 แห่งของโครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563        

     1.2 มีผลการเรียน ดังนี้

         1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิช ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

        1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

        1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

        1.24 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

    1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)

    1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของสถาบัน

    1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

    1.6 มีความตั้งใจเข้าศึกษาในสถาบัไทยโคซ็น สนใจเป็นวิศวกร นักเทคนิค หรือนักนวัตกร หรือ สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือเทียบทด้านวิศวกรรมศสตร์

         และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

    1.7 สมารถพักอยู่ในสถบันไทยโดเห็นหรือสถานที่ที่สถบันจัดไว้ไห้ในลักษณะโรเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันไทยโคเซ็นในปัจจุบัน

        หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต


2. ระยะเวลาการสมัคร

    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2563


3. สิทธิในการเลือกสถาบันไทยโคเซ็น และโรงเรียนอื่น ๆ

    นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ทุกคน มีสิทธิในการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็นได้เพียง 1 แห่ง (ได้แก่ สถาบันโคเซ็น     สจล. หรือ สถาบันโคเซ็นมจธ.) และสามารถสมัครับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันโคเซ็น สจล. (ไม่กำหนดพื้นที่รับสมัคร) 

    โดยให้สิทธิการเลือกสถาบันการศึกษา 6 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้

        3.1  รูปแบบที่่ 1  ประสงค์สมัครเข้าศึกษาเฉพาะสถาบันโคเซ็น สจล. หรือ

        3.2 รูปแบบที่่ 2 ประสงค์สมัครเข้าศึกษาสถาบันโคเซ็น สจล. และเข้าเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (นักเรียนมีสิทธิผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้ทั้งสถาบันโคเซ็น สจล.

              และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) หรือ

        3.3 รูปแบบที่ 3 ประสงค์สมัครเข้าศึกษาสถาบันโคเซ็น สจล. และเข้าเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว.(นักเรียนมีสิทธิผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้ทั้งสถาบันโคเซ็น สจล.

              และโรงเรียนในโครงการ วมว, 1 แห่ง) หรือ

        3.4 รูปแบบที่่ 4 ประสงค์สมัครเข้าศึกษาสถาบันโคเซ็น สจล. และเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

              (นักเรียนมีสิทธิผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้ทั้งสถาบันโคเซ็นสจล. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามพื้นที่สมัคร) หรือ

        3.5 รูปแบบที่ 5 ประสงค์สมัครเข้าศึกษาสถาบันโคเซ็น สจล. และเข้าเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนในโครงการ วมว.

              (นักเรียนมีสิทธิผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้ทั้งสถาบันโคเซ็น สจล. โรเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนในโครงการ วมว. 1 แห่ง) หรือ

        3.6 รูปแบบที่ 6 ประสงค์สมัครเข้าศึกษาสถาบันโคเซ็น สจล. และเข้าเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

              (นักเรียนมีสิทธิผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้ทั้งสถาบันโคเซ็น สจล. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามพื้นที่สมัคร)

        โดยสถาบันโคเซ็นสจล. จะเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรม อนุปริญญา (5 ปี) สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) ในปีการศึกษา 2564 จำนวนรับ 2 ห้องเรียน รวม 48 คน และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ในปีการศึกษา 2564 จำนวนรับ 2 ห้องเรียน รวม 48 คน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้าสอบคัดเลือกรอบสองจำนวน 500 คน โดยให้นักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง เลือกสาขาวิชาที่สนใจในการสมัครสอบรอบสองต่อไป


4. สถานที่สอบถามข้อมูล

    4.1 โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

    4.2 สำนักงานโครการจัดตั้งสถาบันไทยโเซ็น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 5425 อีเมล wrung@ipst.ac.th

    4.3 สถาบันโเข็น สจล เลขที่ 1 ชอยฉลองกรุง 1 ขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5225 เว็บไซต์ http://kosen .kmitlac.th/

    4.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) เลขที่ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-826-7154 - 7

           อีเมล admission@mwit.ac.th เว็บไซต์ www.mwit.ac.th


5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก

    5.1  นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท

    5.2 ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐนะยากจน จะสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน

           ที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ว่าครอบครัวมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่ธรรมเนียมการสมัครสอบ ไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

                        ที่อยู่: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


6. วิธีการสมัครและรายละเอียดการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนผู้สมัคร 

        ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ ww.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู "การรับเข้าศึกษา" ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็บไซต์ดังนี้

        (1)  กรอกข้อมูลลในแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์

        (2) เมื่อการลกะเบียนสมบูรณ์แล้ว นักเรียนจะได้รับ username และรหัสผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัคร

        ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ wmwit.acth และคลิกที่เมนู "การรับเข้าศึกษา" ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็บไซต์ดังนี้

        (1)  เลือกโรงเรียนที่นักเรียนประสค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยที่นักเรียนไม่สามารถลือกสถาบันไทยโคเซ็น 2 แห่งพร้อมกันได้

                และนักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ โรงเรียนในโครงการ วมว. พร้อมกันได้

        (2) อัปโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานสำหรับการสมัคร 

                - รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัวสวมชุดนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                - ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ. 1) หรือสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ. 6) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม 4 ภาคเรียน

                          *กรณีที่นักเรียนไม่สมารแนบเอกสารหลักฐนการสครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ได้ ให้เลือกคลิกปุ่ม ส่งหลักฐนทาไปรษณีย์ แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร

                เพื่อนำใบสมัครแนบมากับหลักฐานการสมัครเพื่อนำส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

                ตามรูปแบบสิทธิการเลือกเข้าศึกษาดังนี้

                            - กรณีสมัครสอบเฉพาะสถาบันโคเซ็น สจล (รูปแบบที่ 1 ให้จัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ของสถาบันโคเซ็น สจล.

                            - กรณีที่สมัครสอบสถาบันโคเซ็นในรูปแบบที่ 2 ให้จัดส่งเอกสารไปยัง งานวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

                               เลขที่ 364 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

                            - กรณีที่สมัครสอบสถาบันโคซ็นในรูปแบบที่ 3 และ 5 ให้จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในโครงการ วมว. ที่เลือก

                            - กรณีที่สมัครสอบสถาบันโคเซ็นในรูปแบบที่ 4 และ 6 ให้จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ตามพื้นที่สมัคร)

        (3) กดส่งใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

            หลังจากที่นักเรียนกดส่งใบสมัครแล้ว นักเรียนจะได้รับใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้นักเรียนสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินดังกล่าว

เพื่อนำไปชำระเงินจำนวน 200 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือชำระผ่านตู้ ATM ของธนคารกรุงไทได้ทุกสขากั่วประเทศ โดยอ้างอิงจากบารโค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงินรวมทั้งระบบ Internet Banking

            ขอให้นักเรียนเก็บหลักฐานการชำระงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย

            * หมายเหตุ* นักเรียนที่สมัครสอบวันสุดท้าย (วันที่ 31 สิงหาคม 2563) ต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2563

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติ

          เมื่อนักเรียนชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐานที่นักเรียนส่งมา ทั้งนี้หากหลักฐานไม่ครบถ้วน

ทางสถาบันจะแจ้งกลับไปยังนักเรียนทางอีเมลที่นักเรียนลงทะเบียนไว้ เพื่อขอหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม

           ในการตรวจสอบคุณสมบัติหากทางสถาบันพบว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. หรือให้ข้อมูลในการสมัครที่เป็นเก็ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบศัดเลือก โดยนักเรียนไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมสมัครสอบคืนได้ และหากตรวจพบหลังผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางสถาบันจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

        เมื่อนักเรียนผ่นการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันหรือโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง จะส่งอีเมลแจ้งกลับไปยังนักเรียน ให้นักเรียนตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนำมาใช้แสดงตนในวันสอบวันสุดท้ายของการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าสอบคือวันที่ 15 กันยายน 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าว

ทางสถาบันและโรงเรียนที่เกี่ยวข้องถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ


7. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก

        7.1 นักเรียนที่ดำเนินการสมัครสอบตามข้อ 6, แล้ว จะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฎในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

            โดยในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่สั่งพิมพ์จากขั้นตอนที่ 5พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรืบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย

            และออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย นักเรียนที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไปในวันสอบคัดเลือก อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบได้

        7.2 กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก

              วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 13.00 น.


    *หมายเหตุ*     เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ที่ใช้ในการสอบครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน (ตามที่ปรากฎในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวขี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภูมิศาสตรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตร์หน้า 12 - 29 และวิชาวิทยาศาสตร์หน้า 37 - 87)

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

    8.1 สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกจำนวน 500 คน โดยใช้คะแนนผลการสอบรอบแรกที่ดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นเกณฑ์

    8.2 กำหนดประกาศผลการสอบศัดเลือกรอบแรกภายในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ เว็บไซต์ของสถาบันโคเซ็น สจล. http://kosen.kmitlac.th/

    8.3 นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ซึ่งจะประกาศกำหนดการให้ทราบต่อไป


9. การขอดูคะแนนการสอบคัดเลือก

        ทางสถาบันและโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับประกาศผลสอบไม่ผ่นในทุกสถาบันการศึกษาเท่นั้น ที่จะสามารถขอดูคะแนนได้ โดยสามารถยื่นคำขอโดยตรงได้ที่งานวิชาการ โรเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบต่อไป


10. รายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง

        นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกรอบสองของสถาบันโคเซ็น สจล. ทุกคน ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 300 บาท กำหนดการและรายละเอียดการลงทะเบียน การสอบคัดเลือก การประกาศผล และการรายงานตัวจะประกาศให้ทราบต่อ


11. การมอบตัว

        ผู้ที่ได้รับการคัดเลืกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโเซ็น สจล. ต้องนำหลักฐานการศึกษาและหลักฐานแสดตน รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมผลการสอบคัดเลือกรอบสอง ไปมอบตัวเข้าศึกษา โดยมีบิดา มารดา หอผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมายเป็นผู้ทำสัญญามอบตัวตามวันและเวลาที่แต่ละสถาบันกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง หากไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

        ทั้งนี้ สถาบันอาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ เพื่อทำความคุ้นเคยและความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานทางวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


12. ค่าใช้จ่ายในการเรียน

        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันโคเซ็น สจล. จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 5 ของสถาบันโคเซ็น สจล. ตามเงื่อนไขนักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงศึกษาธิการ) ทุนสถาบันไทยโคเซ็น


13. โอกาสในการศึกษาต่อ

        นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี รวมถึงมีผลการสอบมาตรฐานภาษาญี่ปุ่น ภายใต้เงื่อนไขที่สถาบันไทยโคเซ็นร่วมกำหนดกับสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 ที่สถาบันโคเซ็นในประเทญี่ปุ่น ด้วยทุนรัฐบาลและมีโอกาสได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยทุนรัฐบาลเช่นกันปรับปรุง วันที่ : 15/05/2564
อ่านแล้ว (ครั้ง) : 6372