loaderรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พร้อมด้วย Prof.Dr Suriyon Tansuriyavong และ Prof.Dr Masaaki Komatsu 

ร่วมแสดงความยินดีกับ

  1. นายกนก เสรีพุกกะณะ (เต็นท์)

2. นายธนันดร ปัญญาโส (บิ๊ก)

          3. นายรัญชน์ ก้องเกียรติพานิช (ไฟลท์)

นักศึกษา KOSEN-KMITL ชั้นปีที่ 2 ในนาม ทีม BFST

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ของ NASA

ซึ่งจัดการแข่งขันโดย สวทช. ร่วมกับ องค์กรสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น

หรือแจ็กซา(Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และหน่วยงานพันธมิตร

ใน “โครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020”


ปรับปรุง วันที่ : 09/03/2564
อ่านแล้ว (ครั้ง) : 287