• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Day 1 In KOSEN

Day 1 In KOSEN

            นักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ประจำปี 2564 ประกอบด้วยนักเรียนทุนสถาบันไทยโคเซ็น สจล. ไปศึกษาต่อชั้นปีที่ 3-5 จำนวน 4 คน
และ
นักเรียนทุนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ 7 ปี รุ่นที่ 4 จำนวน 12 คน
ได้เดินทางถึงสถาบัน KOSEN ทั้ง 6 แห่ง
เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากผ่านการกักตัวครบ 14 วัน


ข่าวล่าสุด