loader

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. และสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันโคเซ็นเซ็นได สถาบันโคเซ็นซึยาม่า สถาบันโคเซ็นนากาโอกะ ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี องอธิการบดีอาวุโส สจล. และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ Prof. Dr. Fukumura Hiroshi ผู้อำนวยการ สถาบันโคเซ็นเซ็นได, Prof. Isoyama Takeshi ผู้อำนวยการ สถาบันโคเซ็นซึยาม่า, Prof. Dr. Harada Nobuhiro ผู้อำนวยการ สถาบันโคเซ็นนากาโอกะ และมี Prof. Dr. Mitsuteru Inoue  Executive Director of NIT และ รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนาม

                โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาของสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ไปศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 3-5 ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นทั้ง 3 แห่ง ที่ได้ทำความร่วมมือไว้ ซึ่งความร่วมมือนี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่สามารถนำรายวิชามาเปรียบเทียบโอนย้ายเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทัดเทียม และถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมืออันสำคัญที่จะนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือด้านอื่นๆต่อไปปรับปรุง วันที่ : 19/04/2564
อ่านแล้ว (ครั้ง) : 272