loader

ประกาศเพิ่มเติม

นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในรูปแบบที่ 3 และ รูปแบบที่ 5

สามารถเลือกโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้ไม่เกิน 2 แห่ง

แต่มีสิทธิผ่านการคัดเลือกรอบแรกในโครงการ วมว.ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น

รายละเอียด:Click
Update date: 15/05/2564
Read count: 2815