• kosen@kmitl.ac.th
  • 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
Thumb

22Jul 2020

ประกาศสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1

ใน "โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค"

ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด: click