loader

นักศึกษา KOSEN-KMITL ชั้นปีที่ 2 ในนาม ทีม BFST ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ของ NASA
จัดการแข่งขันโดย สวทช. ร่วมกับ องค์กรสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น หรือแจ็กซา (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA)
และหน่วยงานพันธมิตร ใน “โครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020”
ประกาศผลวันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 10.00-11.30 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายกนก เสรีพุกกะณะ (เต้นท์)
2. นายธนันดร ปัญญาโส (บิ๊ก)
3. นายรัญชน์ ก้องเกียรติพานิช (ไฟลท์)


Update date: 24/11/2563
Read count: 12